مقاله گراف گزارش وضعیت مهاجرین افغان ساکن در ایران
با تأکید بر استان اصفهان

کارفرما: گروه پژوهشی رستا
طراح گرافیک: حسن قمیاندر این طرح گزارشی از وضعیت مهاجرین افغان به اصفهان ارائه شده. معیارهایی مانند مذاهب آنان، پراکندگی، دوره‌ها و علل مهاجرت آنان به اصفهان با نیم نگاهی به وضعیت این مهاجرین در کل کشور، بررسی شده و سیاست‌های برخورد با مهاجران غیرقانونی بیان شده است.