مجموعه میکرواینفوگرافیک پویش آگاهی بخشی گاز مونوکسیدکربن

کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر پروژه: سهیل ریاحی
مدیر هنری: مصطفی حقیقی
طراح گرافیک: سجاد کعبی نسباین مجموعه بخشی از پویش آگاهی بخشی خطرات گاز مونوکسید کربن است که به سفارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده. این پویش در زمستان 1398 شروع شد و با استفاده از رسانه‌های گوناگون انتشار یافت. مجموعه میکرواینفوگرافیک‌های این کمپین برای استفاده در رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی طراحی شد.