اینفوگرافیک متوسط ساعات
فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی در شبانه روز

کارفرما:معاونت فرهنگی اجتماعی شهردای اصفهان
طراح گرافیک: حسن قمیاندر این اطلاع‌نگاشت متوسط ساعات فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی شهروندان را در شبانه روز نشان می‌دهد و برحسب جنسیت افراد و شغل و تحصیلات و وضعیت تأهل آنان بررسی می‌کند. این اینفوگرافیک به سفارش معاونت فرهنگی اجتماعی شهردای اصفهان و جهت چاپ و نصب در مراکز تفریحی طراحی شد.