نسبت عکس به متن در روزنامه نیویورک تایمز از ۱۸۵۰ تا ۲۰۱۸